นักศึกษาสาขาการตลาดและการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด "Halal Business Plan Contest 2019" ในธีม "Halal Street Food "

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาการบันชี นักศึกษาสาขาการตลาดและการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด "Halal Business Plan Contest 2019" ในธีม "Halal Street Food "ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทีมนักศึกษา
1. แวฟาตีเมาะ มะแซ สาขา การตลาด
2. ฟิรดาวส์ ซาติ สาขาการตลาด
3. สีตีรอกีเยาะห์ สาและ สาขาการบัญชี
ทีมที่ปรึกษา
1. ผศ.ปวีณา เจะอารง สาขาการตลาด
2. อ.ชรีฮาน ยีแว สาขาการตลาด
3. อ.สุธิดา เลขาวิจิตร สาขาการตลาด
4. อ. มีนา ระเด่นอาหมัด สาขาการบัญชี
5. ดร. ละออ มามะ สาขาการบัญชี
6. อ.ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว สาขาการบัญชี