ประชุมเพื่อยกร่างแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง ในปีงบประมาณ 2562

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อาจารย์ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมประชุมเพื่อยกร่างแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง ในปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา