การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด  พร้อมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา