นำเสนองบประมาณหลักสูตรประจำปี พ.ศ. 2563

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุม

วันที่ 28 สิงหาคม 62 ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนองบประมาณหลักสูตรประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกลั่นกรองงบประมาณ โครงการและกิจกรรมการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลผลิต และผลลัพธ์ ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ