อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุม

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีวาระนำเสนอสรุปกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการประกอบอาหารฮาลาล และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์