การประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามการพัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนปี 2564

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมประชุม โดยมีผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามการพัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนปี 2564 ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ