รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรม งานมรย.วิชา 62

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

อาจารย์ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรม งานมรย.วิชา 62 จากผลงานการประกวดเรื่อง กระถางผ้าเคลือบยางพารา