รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น

September 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขอแสดงความยินดี กับนายซัยฟูดิง ดอเล๊าะเจ๊ะแต และนายมารูวรรณ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น ในงาน มรย.วิชาการ 62