อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม

1 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

วันที่ 18-22 ส.ค. 2562 อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมจัดแสดงผลงาน และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ในงาน มรย. วิชาการ 62 ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรม กับการพัฒนาท้องถิ่น” ณ ชั้น 1 ห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550