กิจกรรมจัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ลงพิ้นที่อำเภอเบตง ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (จัดในชุมชน) ด้านมรดกวัฒนธรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำทีมโดยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามดังกล่าว นอกจากจะประชุมรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว ชุมชนร่วมเสนอความต้องการที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ต่อยอดให้เกิดอาชีพมากขึ้น เป็นต้น พร้อมกันนี้ทีมคณาจารย์ได้ร่วมมอบคลิปวีดีโอ พ็อกเก็ตบุ๊ค ให้คุณอมร นิลรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาน้ำทิพย์ เพื่อประโยชน์การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมเป็นการหนุนเสริมการท่องเที่ยว และได้มอบเสื้อทีมให้กับตัวแทนกลุ่มรำไท้เก็ก ชมรมผู้สูงอายุ ไว้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ศิลปะการรำไท้เก็กต่อไป  ณ หมู่ 4 และเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา