การพัฒนาระบบบัญชีวัด

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

วันที่ 27 ก.ค. และ 3 ส.ค. 2562 อาจารย์ ดร.ละออ มามะ จัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาระบบบัญชีวัด ให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดยะลา เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีสำหรับวัด โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการวิจัยการพัฒนาระบบบัญชีวัด ซึ่งรับผิดชอบโดยอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี