การดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

August 6, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว เข้าร่วมประชุมกับนางกัญญา จันทร์พิศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเวสารัช คงนวลใย นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรย้อมไพรฯ  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสืบเนื่องจากผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาเพื่อการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศนั้น ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา