เอกสารแจ้งที่ฝึกงาน

25 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานสหกิจศึกษา

ใบแจ้งที่ฝึกงาน

ลำดับ 1-1 บันทึกการแจ้งสถานที่ฝึกงาน

ลำดับ 1-2 ใบคำร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ

ลำดับ 1-3 แบบฟอร์มแผนที่สถานที่ประกอบการ

ลำดับ 2 ข้อมูลเพื่อพิจารณาการคัดเลือกสถานที่ฝึกงาน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด