รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้าน “นักวิจัยรุ่นใหม่”

July 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้าน “นักวิจัยรุ่นใหม่” ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ ห้องซาลัค อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา