รางวัลนักวิจัยดีเด่น “การพัฒนาท้องถิ่น”

July 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น “การพัฒนาท้องถิ่น” ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ ห้องซาลัค อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา