โครงการยกระดับ OTOP ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ

July 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

วันที่ 23 ก.ค. 2562 อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ต่อคณะกรรมการจากสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สินค้าอัตลักษณ์) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยนำเสนอ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา