การจัดการองค์กรและบัญชีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมโอรังปันตัย

July 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับเชิญ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการองค์กรและบัญชีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมโอรังปันตัย ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี