กิจกรรม การเขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

July 24, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

วันที่ 11- 12 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน เพื่อติดอาวุธทางความคิด พิชิตแหล่งทุนวิจัยในระดับประเทศ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จาก ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสงขลา ให้จัดอบรมที่ห้องชบา 1 ม.ราชภัฏสงขลา