ประชุมวิชาการ

July 24, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาได้กว้างขวาง รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นองค์ปาฐก หัวข้อ วิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น