รางวัลระดับดีมาก การนำเสนอผลงานประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องการจัดการเรียนการสอน

June 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขอแสดงความยินดี กับอาจาย์ในสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ดร.ละออ มามะ ได้รับรางวัลระดับดีมาก การนำเสนอผลงานประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในงาน KM YRU Forum 2018