รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562

June 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขอแสดงความยินดี กับอาจาย์ในสาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.นันทรัตน์นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562 ในงานเสวนา “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”