โล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักพัฒนาและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น “ดีเด่น” ประจำปี 2560 - 2562

June 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขอแสดงความยินดี กับอาจาย์ในสาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.นันทรัตน์นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักพัฒนาและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น “ดีเด่น” ประจำปี 2560 - 2562 จากเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา