รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

11 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รับสมัครนักศึกษา

วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562
 • สมัครได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา โดยเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เพียง 1 สาขาวิชา
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ใต้หอประชุมใหญ่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (หลักศุตรครุศาสตรบัณฑิต)
 • สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (หลักศุตรครุศาสตรบัณฑิต)
 • ประกษศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ยกเว้นหลักศุตรครุศาสตรบัณฑิตประกาศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร print จากระบบรับสมัคร
 • รูปถ่าย 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์
 • สำเนาผลคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ค่าสมัคร

 • ค่าสมัคร 300 บาท

การรายงานตัว

 • ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าเทอม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายงานตัวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562