นิเทศนักศึกษาในจังหวัดปัตตานี

March 7, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษา

วันที่ 5 มี.ค. 2562 คณาจารย์สาขาการบัญชี และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้การนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการทำงาน และการจัดทำโครงงาน ทั้งนี้จากการตรวจประเมินพบว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและมีความรู้ความเข้าใจในภาคปฏิบัติทางการบัญชีและเศรษฐศาสตร์