Case ใส่ปากกา ดินสอ

February 20, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) OCOB

OCOB หลักสูตรบัญชี จำหน่าย Case สำหรับใส่ปากกา ดินสอ สมุดขนาดเล็ก และของใช้จุกจิก จำหน่ายในราคา 170 บาท

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากโครงการบริการวิชาการของทางหลักสูตรบัญชี ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา