นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/61 ในอำเภอหาดใหญ่

February 15, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์สาขาการบัญชี ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ณ พื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสถานประกอบการได้ชื่นชม นักศึกษาที่มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ ซักถาม เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติการฝึกฯ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ จิตอาสา ยิ้มแย้มแจ่มใส นอกจากนี้ขอให้เสริมเรื่องเอกสารด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย เป็นต้น เพื่อให้การฝึกฯ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสถานประกอบการส่วนใหญ่ (15 หน่วยงาน) ใช้โปรแกรม Express ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป