รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

February 9, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้