นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/61

January 29, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันนี้ (8 มกราคม 2562) อาจารย์ ดร.ละออ มามะ และ อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว อาจารย์สาขาการบัญชี ร่วมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ณ หจก. พิชชภัทร และ สำนักงานวีรวัฒน์การบัญชี พบว่า นักศึกษาได้ปฏิบัติการฝึกฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี พร้อมได้รับคำชื่นชมจากสถานประกอบการทั้งสองแห่งในเรื่องการใฝ่รู้ และตั้งใจปฏิบัติงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้สถานประกอบการได้ฝากเรื่องทักษะการพิมพ์อยากให้นักศึกษาพัฒนาด้านนี้ให้มากขึ้น