สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการสัมมนา ภายใต้หัวข้อ ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ปี 2560

10 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น  สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการสัมมนา ภายใต้หัวข้อ ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ปี 2560 โดยมีคุณนูรีดา กูโน ครูวิทยาฐานะชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากอาจารย์อับดุลเราะห์มาน   สาและ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้เข้าร่วม คือ นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 4  นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา