ปรัชญา วัตถุประสงค์ จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

          มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบ วิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

พันธกิจ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จึงเป็นพันธกิจที่สําคัญสวนหนึ่งของสถาบันที่มุ่งพัฒนาบุคลากรสาขานี้ให้มีความเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตคุณภาพซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักการบัญชีมืออาชีพ โดยสร้างบัณฑิตใหมีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ แก้ปัญหา ตลอดจนนํามาใช้ให้สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนส่งเสริมมาตลอดที่ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาในสาขานี้ให้มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านวิชาชีพการบัญชี

2. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

3. สามารถประกอบอาชีพทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้บัณฑิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์แสวงหาความรู้ใหม่ อีกทั้งมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ถ้่อมตนและเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ   และสังคม เพื่อเกื้อกูลสังคม สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่เน้น ให้นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี รวมทั้งใหสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ถ่อมตนและ    เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมในรายวิชาที่ เกี่่ยวของ เช่น รายวิชาการบัญชี การสอบบัญชี การภาษีอากร      การตรวจสอบภายในและการ ควบคุมภายใน เป็นต้น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมเสริม   ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เน้นทักษะทางวิชาชีพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทําบัญชี  ฝึกอบรมปฏิบัติการยื่นแบบภาษีผ่านระบบออนไลน ฝึกอบรมปฏิบัติการสอบบัญชี ฝึกอบรมปฏิบัติการการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย     และต่างประเทศ และฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น รวมทั้งเพิ่มรายวิชาการบัญชีที่เกี่ยวข้อง       กับท้องถิ่น เช่น การบัญชีวิสาหกิจชุมชน และการบัญชีสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ คิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรู และ ประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่เนนใหนักศึกษามีความสามารถ คิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ ความรู้ และประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ เชน ฝกอบรมปฏิบัติการจัดทําบัญชี ฝกอบรมปฏิบัติการยื่นแบบภาษีผ่านระบบออนไลน ฝกอบรมปฏิบัติการสอบบัญชีฝกอบรมปฏิบัติการการสื่อสารโดยใชภาษาไทยและตางประเทศ และฝกอบรม ปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ เปนตน ตลอดจนในการเรียนการสอนเนนวิธีการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลาง

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู้ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องและทํางาน รวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม โดยเพิ่มความเขมขนของเนื้อหารายวิชากลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

5.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัด      กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่เนนใหนักศึกษามีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและ       ใช้เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ฝกอบรมปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ ภาคการเรียนละไม่น้อยกว่า    1 โปรแกรม