งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.ประชุมฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (17 มี.ค. 66) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  พร้อมหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมประชุมฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้ การเตรียมงาน Job Fair การเตรียมงานประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและนิทรรศการสหกิจศึกษา  การเตรียมงานปัจฉิมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE การรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดประกันคุณภาพ  การถอดบทเรียนการบริหารจัดการงานในฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  การติดตามผลงานนวัตกรรมระดับหลักสูตร และเครื่องมือวัดผลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปิน หลาง ชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่