งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

วันที่ (11 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ นำเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปะ ณ ห้องปินหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่