งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก. พัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมชั้นปีเป็นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดย อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมชั้นปีเป็นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFRโดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฮัมบาลี เจะมะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมนังกา  และ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่