งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต กิจกรรมอบรม Microsoft Excel

วันที่ 17, 18, 24, และ 25 ธันวาคม 2565  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต กิจกรรมอบรม Microsoft Excel  ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการหลักสูตร ๔ ปี (ภาคปกติ) รหัส ๖๕ ทุกสาขา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของนักศึกษา  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่