งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วิพากษ์พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับมาตราฐานอุดมศึกษารวมถึงตรงกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิตของท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ (1) รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2) ผศ.ดร.เบญจวรรณ คงขน  (3) คุณมะเสาวดี ไสสากา และ (4) คุณเจตน์ มาหามะ   ณ ห้องประชุมปินหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ และผ่านระบบ Zoom

แกลเลอรี่