งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และไมซ์

วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และ ไมซ์ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับมาตราฐานอุดมศึกษารวมถึงตรงกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิตของท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ (1) รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2) ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (3) อาจารย์ ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ (4) คุณฟิกรี ปายอ ณ ห้องประชุมปินหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ และผ่านระบบ Zoom

แกลเลอรี่