งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมฝ่ายงานจัดการศึกษา

วันนี้ ( 16 สิงหาคม 2565 ) เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประชุมฝ่ายงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา เพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมวางแผนงานดังวาระต่อไปนี้
1. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในประเด็นหลักสูตรระยะสั้น และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. รายงานความคืบหน้ากิจกรรมศิษย์เก่า
3. การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำส่งให้แก่หลักสูตร
4.  ออกแบบและกำหนดกิจกรรมพิมพ์ดีด สำหรับนักศึกษา ปี 1
5.  รายงานความคืบหน้ากิจกรรมการรับสมัครนักศึกษา
6.  การเตรียมแผนกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2566
7. การอัปเดทข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา แหล่งศึกษาต่อแก่บัณฑิตศิษย์เก่า
8.  การนำเข้าข้อมูลในระบบ Checo ให้แก่หลักสูตร
9.  ปฏิทินวิชาการของสาขาการค้าสมัยใหม่ และการนัดหมายประชุมเปิดภาคเรียน
10. การเก็บข้อมูล Feedback การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ณ ห้องปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่