งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

แจ้งรายละเอียดปฏิทินการเรียนการสอน

วันนี้  17 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ (ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา) โดยนักวิชาการศึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์หมวดการศึกษาทั่วไป (GE) เพื่อแจ้งรายละเอียดปฏิทินการเรียนการสอนและปรับปรุงปฏิทินให้สอดคล้องกับแนวทางการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพกับปฏิทินของสถานประกอบการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา

แกลเลอรี่