งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา

วันนี้ 16 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจของเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่