งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา

วันนี้ 16 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา เพื่อรับรองสถานประกอบการและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์กว่า 400 คน ณ อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่