งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

งานจัดการศึกษา

วันนี้ (16 กันยายน 2563 ) งานจัดการศึกษา จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 1 ห้องมังกีส ชั้น 2 ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 ห้องปิงหลางชิง ชั้น 5 และห้องปกิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่