งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ วิพากษ์สมรรถนะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมพิจารณาสมรรถนะย่อย ด้านบริหารธุรกิจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนาเป็นโมดุลวิชาแกนหลักสูตรบริหาธุรกิจบัณฑิต โดย ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
มีผู้ทรงคุณวุติเข้าร่วมประกอบด้วยต้วแทนหอการค้าจังหวัดยะลา และตัวแทนสถานประกอบการภาคใต้ คุณชารีฟ เด่นสุมิตร, คุณอุปถัมภ์ ศิริไชย และตัวแทนผู้ประกอบการจากส่วนกลาง คุณ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ณ ห้องประชุม ปิน หลาง ชิง

แกลเลอรี่