งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียน2/2560

ดังไฟล์แนบ

ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียน2/2560