งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งงาน โดยมีคณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

แกลเลอรี่