งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

พบปะนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเทียบโอนและการยกเว้นหน่วยกิตของนักศึกษา

(วันนี้ 18 มิ.ย 63) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี(เทียบโอน) รหัส 63 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 พบปะนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเทียบโอนและการยกเว้นหน่วยกิตของนักศึกษา โดยประชุมผ่าน Google meet

แกลเลอรี่