งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) รหัส 63 ภาคปกติและภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2563

(วันนี้ 18 มิ.ย 63) อาจารย์เบญญาดา  เหล่าธนถาวร รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวซีรา มูซอ นักวิชาการศึกษา ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) รหัส 63 ภาคปกติและภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2563  เพื่อชี้แจงวิธีการเทียบโอนและการยกเว้นหน่วยกิตของนักศึกษา ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่