งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2563

(วันนี้ 15 มิถุนายน 2563) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา  โดยมีประธานหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2563 เรื่อง พิจารณาต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมซานถัวร์ คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่