งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมมคอ.2 รายวิชาแกนที่มีผู้สอนมากว่า 1 คน

(วันที่ 19 พ.ค 63) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมรายวิชาแกนที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน เพื่อจัดทำมคอ.3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet

แกลเลอรี่