งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันนี้ (1 พ.ค 63) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet  เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่