งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น google meet เรื่องจัดรายวิชาผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563

(วันนี้ 21 เมษายน 2563) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะวิทยาการจัดการร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น google meet เรื่องจัดรายวิชาผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563

แกลเลอรี่